Reorganisatie (herijking strategie, operationele kostenbesparing, hernieuwing vastgoedbeleid) van een jeugdzorgorganisatie

Een organisatie (opbrengsten van circa €60m) actief in gespecialiseerde jeugdzorg kampte met drie hoofdproblemen: 1) dalende opbrengsten a.g.v. afname van het aantal behandelde jongeren en afkalving van tarieven, 2) een te hoge kostenbasis a.g.v. te hoge personeelskosten (omvangrijk ondersteuningsapparaat en lage productiviteit in het primaire proces) en te hoge huisvestingskosten a.g.v. overcapaciteit, 3) sluiting van haar justitiële jeugdinrichting. Onder begeleiding van Beaufort is de strategie herijkt, is de resultaatbijdrage van de onderliggende activiteiten inzichtelijk gemaakt, zijn faire tarieven opgesteld, is een ingrijpend structureel kostenbesparingsplan van €7m opgezet en is het vastgoedplan geherformuleerd. Tevens is de organisatie actief bijgestaan inzake communicatie met stakeholders en overige betrokkenen en heeft Beaufort de klant ondersteund bij de concrete uitvoering van het herstructurerings-/herstelplan. Als gevolg hiervan heeft de organisatie het vertrouwen van haar stakeholders herwonnen en is haar toekomst veiliggesteld.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken