Financiële validatie rederij binnen(tank-)vaart

Een rederij van binnenvaartschepen werd geconfronteerd met teruglopende operationele resultaten als gevolg waarvan er een kredietbehoefte ontstond boven de limiet van de financierende bank. De strategie was gericht op de verkoop van een deel van de vloot. Om inzicht te bieden in de exploitatie heeft Beaufort deze per scheepsvennootschap inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan is een liquiditeitsprognose opgesteld, waarbij onderscheid is gemaakt in exploitatieresultaten enerzijds en realisaties die voortvloeien uit de klassenkosten, tijdverlet en verkoop van individuele schepen anderzijds. De analyse van Beaufort bevestigde de strategie van het management om de ingeslagen weg - verkoop van de gehele specifieke deelportefeuille - te vervolgen. De rapportage bood de bank de onderbouwing om hiermee akkoord te gaan.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken