Onderzoek naar succesvolle reorganisatiestrategieën toont aan dat operationele herstructureringen de meeste impact hebben

Nieuwegein, mei 2018

 

Belangrijkste bevindingen

In samenwerking met de Universiteit van Twente (gecoördineerd door Nicolaas Beute), heeft Beaufort een onderzoek verricht naar succesvolle reorganisatiestrategieën bij organisaties die te kampen hebben met financiële problemen.

Uit het onderzoek is gebleken dat bezuinigingsmaatregelen in brede zin (kostenreducties en werkkapitaaloptimalisatie) veruit de meeste impact hebben bij het overwinnen van financiële problematiek bij organisaties. Dit vergt tijdig en doelgericht ingrijpen, wat niet zelden gepaard gaat met moeilijke en emotionele keuzes. De maatregelen zijn echter onontbeerlijk om een bestendige en winstgevende toekomstige situatie te creëren.

 

Aanleiding & onderzoekskader

Na de start van dit millennium is er sprake geweest van twee grote financiële crises die beide enorme gevolgen hebben gehad voor de financiële situatie van ontelbare organisaties. Voor ondernemers en bedrijven is het dan ook niet alleen van belang om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe eventuele financiële problemen vermeden kunnen worden, maar is het tevens essentieel doeltreffend te handelen wanneer deze financiële problemen zich voordoen.

De twee meest essentiële stappen om financiële problemen op te lossen betreffen de bezuinigingsfase en de herstelfase. Tijdens de bezuinigingsfase ligt de nadruk op maatregelen die op korte termijn invloed hebben op de cash flow, terwijl de herstelfase meer gericht is op de toekomst, door onder meer het implementeren van een nieuw geformuleerde lange termijnstrategie.

Aangezien de bezuinigingsfase cruciaal is om überhaupt als organisatie te kunnen overleven en ‘tijd te kopen’, heeft het onderzoek zich grotendeels toegespitst op dit aspect. Op basis van eerdere onderzoeken, zijn diverse maatregelen ingekaderd in een raamwerk van drie geïdentificeerde herstructureringsstrategieën: Operationele herstructureringen, asset herstructureringen en financiële herstructureringen.

Operationele herstructureringen omvatten maatregelen aangaande zaken die gerelateerd zijn aan de directe bedrijfsvoering van een organisatie en worden uitgevoerd om de efficiëntie van een organisatie te verbeteren alsook op korte termijn liquiditeiten vrij te maken. Asset herstructureringen zijn veelal gericht op het aanpassen van de (overtollige) portfolio van een organisatie, om op korte tot middellange termijn de liquiditeit te verbeteren. Financiële herstructureringen zijn met name gericht op het verbeteren van de kapitaalstructuur van een organisatie.

 

Onderzoeksmethodiek en empirische resultaten

Uit een uitgebreide database van Europese bedrijven is een populatie geëxtraheerd van ondernemingen die met financiële problemen te kampen hadden. Over een tijdsperiode van vier jaar is vervolgens het effect van genomen maatregelen op statistische wijze gerelateerd aan de verbetering van de financiële situatie van de individuele organisaties. De maatregelen bestonden onder meer uit het verlagen van de operationele kosten, verbetering van het werkkapitaal, het afstoten van overtollige bezittingen en het opnieuw onderhandelen van schulden. De financiële situatie is gemeten aan de hand van de zogenaamde Z-score van Altman. Dit omdat deze methodiek door de jaren heen heeft bewezen een beproefd recept te zijn voor het meten van ‘financial distress’ aangezien de belangrijkste determinanten hiervan worden meegenomen (winstgevendheid, solvabiliteit, liquiditeit en ‘leverage’).

De resultaten tonen onmiskenbaar aan dat operationele herstructureringen veruit de meest positieve uitwerking hebben op de financiële gezondheid van een organisatie. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de hieraan verbonden maatregelen structurele veranderingen bewerkstelligen ten aanzien van het primaire bedrijfsproces. Hierbij valt te denken aan verlaging van de operationele kostenbasis bijvoorbeeld door het rationaliseren van de personele formatie. Een andere belangrijke maatregel betreft de optimalisatie van het werkkapitaal (denk hierbij bijvoorbeeld aan debiteuren-, voorraad- en crediteurenbeheer). Hoewel asset herstructureringen en financiële herstructureringen zeker bijdragen aan de verbetering van de financiële positie van organisaties, dient de nadruk dan ook zonder meer te liggen op operationele herstructureringen om de beste resultaten te behalen.


Praktische relevantie

De resultaten van het empirische onderzoek sluiten naadloos aan bij hetgeen wij als Beaufort in de praktijk ervaren gedurende herstructureringstrajecten. Onze aanpak is allereerst gericht op het identificeren en uitvoeren van maatregelen ten aanzien van het primaire bedrijfsproces, om de liquiditeit op korte termijn te verhogen. Hierna volgen dikwijls keuzes ten aanzien van strategie en kapitaalstructuur om de organisaties in de nabije toekomst weer bestendig winstgevend te maken. Voor vragen aangaande dit nieuwsbericht of het onderzoek, dan wel vragen over mogelijke assistentie van ons ten aanzien van uw organisatie kunt u altijd contact opnemen met Michiel Tempelman of Jan Janssen.