De Coronacrisis en mogelijke maatregelen om de financiële impact te dragen

Nieuwegein, maart 2020

 • Crisis door corona-uitbraak vergt uiterste van ondernemers en bestuurders om hun bedrijven en instellingen op koers te houden.
 • Snel handelen, risico's inschatten en strak financieel beheer zijn cruciaal.
 • Bestuurder moet ook oog hebben voor langetermijneffecten, na de crisis.

Het Coronavirus stelt iedereen voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Vele klanten van Beaufort zijn actief in vitale sectoren en/of oefenen cruciale taken uit voor onze maatschappij. Daarom is (het bijdragen aan) de afremming van verdere verspreiding van het virus momenteel onze topprioriteit. Juist in tijden van crisis wil Beaufort de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten op het hoogste niveau houden. Zie hier onze speciaal ingerichte pagina met de meest actuele Corona maatregelen.

Gezondheid en veiligheid staan centraal

De richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM zijn voor ons leidend. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en vertalen deze maatregelen naar instructies en richtlijnen voor onze werkzaamheden. Als modern adviesbureau zijn we ingericht op het werken op afstand. We werken waar mogelijk thuis en waar nodig in team shifts, altijd in overleg met onze klanten. De gezondheid en veiligheid van u, uw en onze medewerkers en klantenstaat centraal om onze bijdrage te blijven leveren aan het draaiend houden van Nederland. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze procedures en/of dienstverlening neem dan contact met ons op.

Om u tijdens de Coronacrisis bij te staan, bieden wij u graag enkele handvatten om het schip veilig door de storm te loodsen

De afgelopen weken heeft het Coronavirus (COVID-19) zich dermate snel verspreid over de wereld, dat veel overheden zich genoodzaakt hebben gezien om drastische maatregelen te nemen. Zo is sinds zondag (15-03-2020) in Nederland besloten om de horeca en scholen te sluiten. Ook wordt dringend verzocht om thuis te werken waar mogelijk en is de zorgsector aan het opschalen om de verwachte drukte het hoofd te bieden. Alhoewel deze maatregelen momenteel nog geadviseerd worden tot en met 06 april 2020, is de impact op het bedrijfsleven al enorm. Onze minister-president kondigde in zijn landelijke toespraak aan verdergaande maatregelen niet uit te sluiten indien dit noodzakelijk is. Hieronder volgen een aantal adviezen om het schip veilig door de storm te loodsen:

1.    Beperk fysiek contact: werken op afstand

Daadkrachtig leiderschap met een hoge mate van empathie vormt de basis voor ondernemers om het team veilig en gemotiveerd te houden. Zo zal men te allen tijde de richtlijnen van het RIVM dienen te volgen en werknemers te faciliteren om thuis te kunnen werken.

 • Maak gebruik van clouddiensten om bestanden op afstand toegankelijk te maken.
 • Werk in shifts. Mochten niet alle documenten digitaal voorhanden zijn, beperk dan het fysieke contact en wissel elkaar af op kantoor.
 • Vergader op afstand via Conference Calls, Microsoft Teams of andere diensten. Al deze applicaties bieden de mogelijkheid om via de laptop te videobellen met meerdere personen, ongeacht de locatie. Zo blijven zowel de informatie-uitwisseling als de gezondheid van alle betrokken personen gewaarborgd.

2.    Wat als werken op afstand niet mogelijk is?

Uiteraard zijn bovenstaande maatregelen lang niet voor ieder bedrijf een oplossing voor de continuïteit. Denk hierbij aan productiebedrijven en de eerdergenoemde horecabedrijven. Veel ondernemingen zullen dan ook te maken krijgen met gederfde inkomsten, terwijl de vaste lasten blijven doorlopen.

 • Het aanvragen van arbeidstijdverkorting voor uw medewerkers is dan raadzaam.
 • Treed in contact met leveranciers en afnemers om de druk op de liquiditeit te verlichten. De hele keten zal namelijk hinder ondervinden van de huidige situatie en de valkuil om de druk op debiteuren te verhogen, kan resulteren in een keten die in onbalans komt. Op de lange termijn leidt dan iedereen in de keten schade. Vraag dus niet alleen coulance van uw eigen leveranciers, maar biedt deze ook aan uw afnemers.

3.    Houd rekening met vertragingen en schaal af

Naast de druk op de liquiditeit zullen veel projecten operationeel ook vertragen voor een op dit moment nog niet te bepalen duur. Dit kan voortkomen uit een tekort aan grondstoffen, krimpende voorraden of oplopend ziekteverzuim. Ook hier is communicatie met alle stakeholders van essentieel belang. Een nieuwe vorm van transparantie is in deze tijd dan ook cruciaal. KLM geeft het juiste voorbeeld. Het bedrijf kan bijna geen vlucht meer uitvoeren. In no time kondigt het een massale hoeveelheid personeelsreducties aan, iets wat in het huidige managers-jargon 'afschalen' heet.

4.    In crisis geldt: cash is king

Bedrijven die met acute vraaguitval te maken krijgen, lopen het risico snel naar de faillissementsrechtbank te moeten. De salarisbetaling staat voor de deur, om eens een grote maandelijkse post te noemen. Waar haal je het geld vandaan? Niet voor niets zetten overheden en centrale bankiers alles op alles om het bedrijfsleven (en daarachter de burgers) te voorzien van voldoende liquiditeiten. Zoals in alle tijden van crisis geldt ook nu dat cashmanagement van uiterst belang is. Aangezien niemand de ernst en duur van de situatie kan overzien is het verstandig om zoveel mogelijk te sturen op liquiditeit. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Heroverweeg de geplande investeringen en verplichtingen: zijn deze echt nu noodzakelijk of kunnen ze uitgesteld worden?
 • Versober doorlopende kosten en uitgaven. Loop door de vaste kosten heen en herijk deze. Kunnen ze tijdelijk worden stopgezet of uitgesteld?
 • Inventariseer de orderportefeuille en schat de risico’s in dat afnemers zich terugtrekken, vertragen of uiteindelijk kunnen betalen.
 • Bekijk de flexibele schil en tijdelijke arbeidscontracten. Bij onzekerheid over de hoeveelheid werk kan het beter zijn de arbeidscapaciteit zo flexibel mogelijk te houden. Houd rekening met de mogelijkheid arbeidstijdverkorting aan te vragen.
 • Inventariseer de financiële en fiscale steunmaatregelen van de overheid. Denk hierbij aan de extra borgstellingskredieten, garanties en fiscale maatregelen. Zo zal naar verwachting de GO-garantiefaciliteit weer nieuw leven ingeblazen worden.
 • Ondernemers die worden getroffen door de economische gevolgen van het Coronavirus kunnen een verzoek indienen om bijzonder uitstel van betaling voor de heffing van IB, VPB, OB en LB. Verder zal de belastingdienst verzuimboetes wegens niet tijdig betalen achterwege laten of terugdraaien (besluit 12 maart 2020).

5.    Communiceer met de stakeholders over mogelijke scenario’s

Het is cruciaal stakeholders goed te blijven informeren in tijden van crisis. Tot deze stakeholders behoort uiteraard ook de huisbank. Van hen wordt de aankomende tijd een grote mate van coulance en inzicht gevraagd door het continueren van kredietlijnen en het opschorten van aflossingsverplichtingen, waarbij de vooruitzichten in ieder geval voor 2020 negatief zullen zijn. De ECB heeft reeds steunmaatregelen aangekondigd, maar het is nog onbekend in hoeverre de ECB de banken hierbij verder gaat ondersteunen.

Doordat momenteel de gevolgen nog niet te overzien zijn, raden wij aan om een scenario-analyse uit te voeren. Reken deze scenario’s ook door in een P&L, balans en kasstroomoverzicht. Ga niet uit van een beperkte daling maar “prepare for the worst”. Hoe ziet het scenario eruit als we langdurig zwaar geraakt worden door deze Corona-crisis? Deze informatie kan dan een goede basis vormen voor besluitvorming op korte en middellange termijn. Werk de gevolgen van ieder scenario voor het bedrijf uit en stel een actieplan op. Deze proactieve aanpak biedt tevens ondersteuning en inzicht tijdens de gesprekken met stakeholders. Een proactieve en transparante houding leidt tot inzicht in onzekerheden, het behouden van regie en hierdoor meer coulance en een betere samenwerking.

6.    Houd koers!

Tijdens deze significante uitdagingen op korte termijn is het voor alle ondernemers zeer belangrijk om optimistisch te blijven. Een rem op de economische groei van het afgelopen decennium stelt u immers in staat om te ontdekken waar in het bedrijf de eerste kleerscheuren ontstaan. Alhoewel dit vaak confronterende en vervelende informatie is, biedt dit wel de mogelijkheid om de onderneming sterker te maken. Een ander effect dat kan ontstaan ten gevolge van de huidige remming op de bedrijfsvoering, is dat bij het ontdekken van een remedie tegen het Coronavirus of wanneer het virus voldoende is ingedamd, de uitgestelde vraag over de hele quarantaine periode in één keer terug komt. Als een ondernemer zijn bedrijf hier goed voor gepositioneerd heeft, dan kan dit op termijn ook leiden tot een periode van exponentiële groei.

 

Beaufort is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van herstructureringen, transformaties, performance improvement en/of herfinancieringen. Indien u behoefte hebt aan een oriënterend vrijblijvend gesprek, neem dan contact op om samen te kijken naar de mogelijkheden die de huidige situatie voor uw bedrijf biedt.