Beaufort onderzoekt opbouw zorgtarieven van zzp-prestaties (Wlz) en achterhaalt de hoogte van de behandelcomponent

Utrecht, september 2020

In een recentelijk uitgevoerde opdracht hebben wij voor een zorgorganisatie (opbrengsten van circa €150m) onderzoek gedaan naar o.a. de opbouw van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde tarieven m.b.t. de langdurige zorg (Wlz). Een specifiek aandachtspunt betrof de verdeling van de tarieven in behandel- versus verplegings- & verzorgingscomponenten.

Jaarlijks brengt de NZa een beleidsregel uit waarin de (maximum)tarieven m.b.t. zorgprestaties in het kader van de Wlz zijn opgenomen. Doorgaans waren de tarieven verdeeld over elementen VOV (verzorgend, opvoedkundig en verplegend personeel), DB (dagbestedingspersoneel), BH (behandelingspersoneel), OP (ondersteunend personeel) en MK (materiële kosten). Daar waar dit onderscheid niet werd gegeven, kon de tariefcomponent m.b.t. BH, ook wel de ‘behandelcomponent’ genoemd, berekend worden door het verschil uit te rekenen tussen de prestatie inclusief behandeling en de prestatie exclusief behandeling.

Vanaf 2019 en/of 2020 (afhankelijk van de specifieke prestatie) gelden er nieuwe tarieven. Deze tarieven zijn gebaseerd op een in 2018 uitgevoerd kostprijsonderzoek op basis van cijfers uit 2016. De NZa heeft dit kostprijsonderzoek als uitgangspunt genomen voor de tarieven van 2019/2020. In twee bijlagen legt de NZa uit welke stappen zij hebben ondernomen om van de kostprijzen te komen tot nieuwe tarieven. In de betreffende bijlagen is het onderscheid tussen verschillende componenten VOV, DB, BH, OP & MK al snel verloren. Als gevolg van de vernieuwde opbouw van de tarieven kan de behandelcomponent ook niet meer worden berekend door het verschil uit te rekenen tussen prestaties inclusief behandeling en exclusief behandeling. De hoogte van de behandelcomponent in de uiteindelijke tarieven was daardoor onbekend.

Wij hebben het gevraagde inzicht in de tariefcomponenten alsnog kunnen verschaffen door de berekeningen van de NZa stap voor stap terug te rekenen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat - in weerwil van de toegenomen zorgzwaarte van de cliëntenpopulatie - de hoogte van sommige van de behandeltarieven een dalend patroon lieten zien door de jaren heen. Gedurende het onderzoek zijn tevens potentiële besparingsmaatregelen in kaart gebracht en heeft Beaufort geadviseerd t.a.v. de interne verrekeningssystematiek.

Wenst u ook inzicht te krijgen in de verschillende tariefcomponenten van de Wlz-prestaties? Neem contact op met Jan Janssen, Michiel Tempelman of Matthijs van Essen