Beaufort begeleidt de succesvolle herstructurering van een jeugdzorgorganisatie

Utrecht, juli 2021

In een recentelijk uitgevoerde opdracht hebben wij een jeugdzorgorganisatie (opbrengsten van circa €60m) bijgestaan bij de herstructurering van haar activiteiten. De organisatie kampte met drie hoofdproblemen: 1) dalende opbrengsten a.g.v. afname van het aantal behandelde jongeren en afkalving van tarieven, 2) een te hoge kostenbasis a.g.v. te hoge personeelskosten (omvangrijk ondersteuningsapparaat en lage productiviteit in het primaire proces) en te hoge huisvestingskosten a.g.v. overcapaciteit, 3) sluiting van haar justitiële jeugdinrichting.

Onder begeleiding van Beaufort is de strategie herijkt, is de resultaatbijdrage van de onderliggende activiteiten inzichtelijk gemaakt, zijn faire tarieven opgesteld, is een ingrijpend structureel kostenbesparingsplan van €7m opgezet en is het vastgoedplan geherformuleerd. Tevens is de organisatie actief bijgestaan inzake communicatie met stakeholders en overige betrokkenen en heeft Beaufort de klant ondersteund bij de concrete uitvoering van het herstructurerings-/herstelplan.

Als gevolg hiervan heeft de organisatie het vertrouwen van haar stakeholders herwonnen en is haar toekomst veiliggesteld.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Michiel Tempelman

Jan Janssen