Nieuws

Hier vindt u onze meest recente nieuwsberichten.


Beaufort begeleidt de succesvolle herstructurering van een jeugdzorgorganisatie
juli 2021 – In een recentelijk uitgevoerde opdracht hebben wij een jeugdzorgorganisatie (opbrengsten van circa €60m) bijgestaan bij de herstructurering van haar activiteiten. De organisatie kampte met drie hoofdproblemen: 1) dalende opbrengsten a.g.v. afname van het aantal behandelde jongeren en afkalving van tarieven, 2) een te hoge kostenbasis a.g.v. te hoge personeelskosten (omvangrijk ondersteuningsapparaat en lage productiviteit in het primaire proces) en te hoge huisvestingskosten a.g.v. overcapaciteit, 3) sluiting van haar justitiële jeugdinrichting. Lees verder...


Dirk van der Velden start bij Beaufort Corporate Consulting
juli 2021 – Dirk van der Velden treedt per 1 juli in dienst bij het Utrechtse consultancybureau Beaufort Corporate Consulting. De 26-jarige young professional gaat zich in zijn nieuwe rol als Consultant voornamelijk richten op performance improvement trajecten en herstructureringsadvies, waarbij hij zijn financiële en juridische kennis kan toepassen. Deze kennis heeft hij opgedaan tijdens zijn studententijd – Van der Velden is afgestudeerd in Financial Economics en Financial Law aan de Erasmus universiteit te Rotterdam – en tijdens een afstudeerstage. Deze doorliep hij bij KPMG Corporate Finance, waar hij zich onder andere bezig heeft gehouden met bedrijfswaarderingen en het uitvoeren van marktanalyses. Lees verder...


Investeren in duurzame ondernemingen gaat over veel meer dan CO2
juni 2021 – Regelmatig verschijnen artikelen over de moeizame relatie tussen duurzaam beleggen en het verminderen van CO2-uitstoot. Duurzame beleggers moeten echter op meer veel factoren letten en de relevantste KPI voor duurzaamheid is zeker niet alleen CO2. Organisaties die hun CO2-emissies verminderen zijn wellicht minder kwetsbaar voor prijsstijgingen van emissierechten of fossiele brandstoffen. Toch is directe emissiereductie maar een beperkte kijk op duurzaamheid want het zegt weinig over de emissies van de klanten of leveranciers. Emissiereductie van organisaties zegt bovendien weinig over verbetering van energiegebruik, grondstoffenverbruik, bodemgebruik en biodiversiteit. Lees verder...


Financieringen voor commercieel vastgoed – voor hen die de weg in het financieringslandschap kennen zijn er nog voldoende mogelijkheden
juni 2021 – ‘Never waste a good crisis’, zullen de toezichthouders gedacht hebben. De Corona-periode is gepaard gegaan met een flinke aanscherping van de monitoringsprocessen omtrent kredietrisico’s en - standaarden, zo blijkt uit de ‘April 2021 euro area bank lending survey’ van de ECB en meldt KPMG in een recent artikel getiteld ‘With asset quality on the brink, supervisors’ focus on credit risk is growing’. De toezichthouder zal zich de komende tijd in toenemende mate gaan richten op de wijze waarop banken de achteruitgang van de kwaliteit van het onderpand in de gaten houden en hoe de daarmee samenhangende kredietrisico’s – ook met het oog op het wegvallen van de steunmaatregelen - worden bewaakt. Lees verder...


Beaufort begeleidt de succesvolle verkoop van een deelbelang in een snelgroeiend communicatieadviesbureau
juni 2021 – Beaufort heeft de succesvolle verkoop van een deelbelang in een snelgroeiend communicatieadviesbureau begeleid. Het advies betrof de waardering en structurering van de transactie, tevens is de cliënt bijgestaan gedurende het onderhandelingstraject. Lees verder...


Beaufort is participant geworden van het Centrum Ondergronds Bouwen
mei 2021 – Beaufort is participant geworden van het Centrum Ondergronds Bouwen. Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit sinds 1995 kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Het COB pakt vraagstukken op die een gemeenschappelijk en/of maatschappelijk belang dienen. Dit begint met een zorgvuldige vraagarticulatie: Lees verder...


Welcome to EU Business @ Biodiversity Platform
april 2021 – Beaufort Corporate Consulting is toegelaten tot het EU Business @ Biodiversity Platform. Dit is platform is een initiatief van en wordt beheerd door de Europese Commissie. Hiermee onderschrift Beaufort het belang van meten, toepassen en opschalen van natuurlijk kapitaal in bedrijven en organisaties. Meer informatie over het EU Business @ Biodiversity Platform vindt u hier: Lees verder...


Beaufort Consulting arrangeert financiering voor Eclipse Properties
april 2021 – Beaufort Consulting heeft voor Eclipse Properties (www.eclipse-offices.nl) de financiering van een tweetal kantoorgebouwen aangetrokken. Het betreft de ‘Eclipse Building’, gelegen aan de A16 op Business Park Rivium en het gebouw ‘The Wing’ op Airport Business Park Lijnden. De gebouwen met ruim 10.000 m2 kantoorruimte zijn verhuurd aan meerdere huurders, overwegend actief in de IT-sector. Beaufort Consulting heeft de financiering met een 5-jarige looptijd en aantrekkelijke condities met een buitenlandse vastgoedbank tot stand gebracht. Lees verder...


Oprichters TCAN kopen circa 1.200m2 in Oostgebouw oud ING-kantoor Arnhem om state-of-the-art mondzorgcentrum TandPark te realiseren
maart 2021 – De oprichters van Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord (TCAN) kopen circa 1.200m2, inclusief toegewezen parkeerplaatsen in de parkeergarage van High Park in het oude ING-kantoor aan de Velperweg in Arnhem, om een innovatief concept in tandzorg te realiseren. TandPark vestigt zich in de zomer van dit jaar in de commerciële plint van het Oostgebouw. Lees verder...


Duurzaam ondernemen in tijden van Corona
februari 2021 – De eerste week van februari 2021 was de week van de circulaire economie in Nederland en ondanks, of misschien wel juist dankzij, de Coronacrisis was er veel belangstelling voor dit thema. De circulaire economie sluit aan bij het beeld van een mooi en schoon land waarin we niets verspillen, of zoals de Rijksoverheid het uitlegt: “In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt”. Dat is een sympathieke ambitie die nauw aansluit bij de economie van nu. Lees verder...


De tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID
januari 2021 – Naast de WHOA, in het geval van een mogelijk faillissement, is op 16 december 2020 nog een andere (tijdelijke) wet in werking getreden. Dit betreft de tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19, de “Tijdelijke Betalingsuitstelwet”. Hiermee hebben ondernemers een middel om bij een faillissementsverzoek dat tegen de onderneming wordt ingediend de Rechtbank te verzoeken dit faillissementsverzoek aan te houden en extra tijd te verkrijgen om acute liquiditeitsproblemen op te lossen. Deze voorziening is in het leven geroepen voor ondernemers die als gevolg van de COVID-19 uitbraak (of de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen) in tijdelijke liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Doel van de regeling is het voorkomen van vermijdbare faillissementen en verhaalsacties en het daarmee zo veel mogelijk beperken van de schade aan de economie als geheel als gevolg van de COVID-19 uitbraak. In dit artikel volgt een korte weergave van hetgeen in deze wet is geregeld. Lees verder...


Prijzen en marktvolume in infra dalen snel - vermogensposities onder druk
november 2020 – Vorig jaar, op 20 november 2019 heeft het kabinet gereageerd op de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State voor de bouwproductie in de GWW. Uit de brief bleek dat een groot aantal projecten vertraging zou oplopen. De voorspelde gevolgen voor de infrasector waren niet gering en kwamen bovenop de gevolgen van de effecten van PFAS in de bodem. In 2020 is daar de COVID-19 pandemie bijgekomen. De sector heeft, ondanks de pandemie, wel door mogen werken en is niet direct getroffen door beperkingen. De afgelopen maanden is er veel onderhoud gepleegd. Lees verder...


Gevolgen WHOA voor verhuurders van commercieel vastgoed
november 2020 – Onder de huidige wet- en regelgeving is een tussentijdse aanpassing of beëindiging van huurcontracten complex en bijna niet mogelijk. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan daar verandering in brengen. Een huurder (schuldenaar) die in financiële moeilijkheden verkeert en bij wie een huurovereenkomst als een molensteen om de nek hangt, heeft op dit moment nagenoeg geen mogelijkheden hier iets aan te doen. Indien de situatie dusdanig verslechtert dat faillissement dreigt, is een buitengerechtelijk akkoord alleen mogelijk indien alle schuldeisers instemmen. Een enkele crediteur kan daarmee een mogelijk akkoord tegenhouden. Een dwangakkoord is alleen mogelijk bij een surseance van betaling of faillissement. De huidige regeling in surseance van betaling is weinig effectief en wordt daarom in de praktijk weinig toegepast. Een faillissement kan eindigen in een gerechtelijk akkoord maar betekent in de praktijk vaak veel schade voor een onderneming als het al mogelijk is om de onderneming voort te zetten. Er is dus veel behoefte aan een (gerechtelijk) dwangakkoord buiten faillissement. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die per 1 januari 2021 ingaat, brengt daar verandering in. Lees verder...


WHOA treedt op 1 januari 2021 in werking: Start nu al met voorbereidingen
oktober 2020 – De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) zal in werking treden vanaf 1 januari 2021. Dat blijkt uit een brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die gisteren naar de Tweede Kamer is verzonden. Ondernemers die overwegen om hun schuldeisers een akkoord aan te bieden, doen er goed aan om nu al voorbereidingen te treffen. Als zij de voorschriften van de WHOA nu al in acht nemen, kunnen zij het akkoord te zijner tijd ter homologatie aan de rechter voorleggen. Kort over de WHOA... Lees verder...


Inzicht in Cashflow & Scenario Analyses
oktober 2020 – De impact van het Coronavirus op uw vastgoed beleggingsportefeuille is vooralsnog beperkt. Wellicht heeft u reeds afspraken gemaakt met enkele huurders om de lasten te verdelen om zo samen goed door deze periode te komen. Hoe lang deze situatie aan blijft houden, wanneer deze gaat verbeteren of eventueel eerst nog verder gaat verslechteren weet helaas niemand. Vanuit de overheid zijn diverse Corona steunmaatregelen ingericht als financiële tegemoetkoming, zodat het merendeel van uw huurders vooralsnog aan de (huur)verplichtingen kan blijven voldoen. Lees verder...


Eerste Kamer akkoord met Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’)
oktober 2020 – Op dinsdag 6 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg ‘WHOA’, als hamerstuk afgedaan. De wet zal mogelijk per 1 november 2020 in werking treden, en anders waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021. Beaufort ziet deze wet als een welkome aanvulling op de bestaande herstructureringsinstrumenten en staat klaar om ondernemingen die een WHOA-traject overwegen bij te staan. Lees verder...


Prinsjesdag update: de effecten van de noodmaatregelen op de Rijksbegroting en bedrijven
september 2020 – ‘Eerst water, de rest komt later’. De door de overheid geboden coronasteun heeft een grote parallel met het verlenen van primaire hulp bij (uitslaande) brand. Alles is erop gericht om de nood die op korte termijn ontstond te ledigen. Inmiddels zijn we een aantal steunrondes verder en lijkt er meer richting te komen hoe de financiële problemen bij bedrijven zullen eindigen. In deze analyse van de Miljoenennota 2021 focussen wij ons op de door het Rijk geboden steun en de impact die bedrijven (nog moeten gaan) voelen. Lees verder...


Beaufort onderzoekt opbouw zorgtarieven van zzp-prestaties (Wlz) en achterhaalt de hoogte van de behandelcomponent
september 2020 – In een recentelijk uitgevoerde opdracht hebben wij voor een zorgorganisatie (opbrengsten van circa €150m) onderzoek gedaan naar o.a. de opbouw van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde tarieven m.b.t. de langdurige zorg (Wlz). Een specifiek aandachtspunt betrof de verdeling van de tarieven in behandel- versus verplegings- & verzorgingscomponenten. Lees verder...


Ziekenhuizen missen financiële onderbouwing van strategische keuzes
augustus 2020 – Ziekenhuizen hebben vaak te weinig inzicht in hun financiële prestaties. Als gevolg hiervan weten bestuurders strategische keuzes onvoldoende te onderbouwen, zo stelt adviesbureau Beaufort op basis van een onderzoek dat het uitvoerde in samenwerking met het Centre for Organization Restructuring van de Radboud Universiteit. Sinds de introductie van marktwerking in de zorg is de continuïteit van ziekenhuizen niet langer vanzelfsprekend. De faillissementen van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen liggen nog vers in het geheugen. Lees verder...


GARBE Institutional Capital Nederland realiseert €60 miljoen financiering en rond het herfinancieringsprogramma af
augustus 2020 – GARBE Institutional Capital Netherlands BV ('GARBE') heeft een financiering van €60 miljoen geregeld voor een Nederlandse kantoorportefeuille onder beheer van GARBE. De kantoorportefeuille maakt deel uit van een beleggingsfonds, beheert door GARBE, dat voornamelijk belegt in kantoren en retail in Nederland. Verschillende kredietverstrekkers verstrekten de financiering van €60 miljoen voor deze kantoorportefeuille. Lees verder...


Ziekenhuisbestuurder worstelt met cijfers bij strategische keuzes
juli 2020 – Ziekenhuisbestuurders hikken geregeld aan tegen de financiële onderbouwing van strategische keuzes. Vaak komt dit doordat de interne financiële informatie onvoldoende inzichtelijk is. Daardoor worden investeringsbeslissingen niet zelden op basis van veronderstellingen genomen in plaats van op harde cijfers. Eén en ander komt naar voren uit de publicatie ‘Wat is het geheim van een succesvolle strategie in de zorg?’. Aan de basis van de bundel ligt een onderzoek dat Beaufort uitvoerde in samenwerking met het Centre for Organization Restructuring van de Radboud Universiteit. Volgens de auteurs is een adequate strategie belangrijker dan ooit in een tijd waarin de continuïteit van ziekenhuizen niet langer vanzelfsprekend is. Ze wijzen in dit verband op het faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in 2013 en meer recent de ziekenhuizen van de MC Groep. Lees verder...


Stikstof en de Infrasector: aan de slag!
juni 2020 – Ruim een jaar geleden, op 29 mei 2019, heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor ondernemingen en bestuurders in Nederland. Zij hebben inmiddels ruim een jaar de tijd gehad om de consequenties van de uitspraak te doorgronden. In dit artikel gaan we dieper in op het effect van de uitspraak op de sector die de realisatie en het onderhoud verzorgt van de infrastructuur in ons land, de Infrasector. Lees verder...


Adequaat inzicht in financiële situatie ziekenhuis is de basis voor goede strategische keuzes
juni 2020 – Kunnen wij onze positie aan de onderhandelingstafel met zorgverzekeraars versterken? Hoe voeren wij een zakelijk gesprek binnen ons ziekenhuis over de noodzaak van veranderingen? Is de strategische koers die wij varen de juiste, ook financieel gezien? Deze vragen komen ziekenhuisbestuurders ongetwijfeld bekend voor en eens te meer in de huidige onzekere tijd als gevolg van de Coronacrisis. Essentieel in het antwoord op al deze vragen is adequaat inzicht in de financiële situatie van het ziekenhuis. Beaufort heeft in samenwerking met het Centre for Organization Restructuring van de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar het aanwezige financiële inzicht bij ziekenhuisbestuurders. Lees verder...


William van Niekerk partner bij Beaufort
juni 2020 – William van Niekerk heeft zich als partner verbonden aan Beaufort Corporate Consulting. Hij wordt hiermee de achtste vennoot van de adviesfirma uit Nieuwegein. De 50-jarige Van Niekerk gaat zich richten op interim management en advies bij herstructureringen, veranderingstrajecten en fusies en overnames. Van Niekerk heeft de afgelopen vijftien jaar meerdere directiefuncties en voorzittersrollen vervuld bij bouwbedrijven, ingenieursbureau en sectororganisaties en heeft interne fusies geleid bij onder andere Ballast Nedam, BAM en Mourik Lees verder...


WHOA aangenomen door de Tweede Kamer
mei 2020 – In een eerder bericht schreven wij over de “Wet Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement” (kortweg: “WHOA”), een wijziging in de bestaande faillissementswet op basis waarvan het mogelijk wordt gemaakt om zonder een faillissement via een dwangakkoord de schuldpositie van een onderneming te herstructureren. De wet is, mede door oproepen van verscheidene op dit gebied gespecialiseerde juristen, versneld in de Kamer behandeld en is op 26 mei jongstleden door de Tweede Kamer aangenomen. Kort gezegd komt de regeling erop neer Lees verder...


Voor het ministerie van EZK zoeken wij Corporate Finance specialisten
mei 2020 – Het kabinet heeft sinds de pandemische uitbraak van het Coronavirus diverse maatregelen getroffen om bedrijven te helpen deze lastige tijd door te komen. De bij de uitvoering betrokken overheidsorganen, zoals het Rijksinstituut voor Ondernemers (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), hebben daardoor op korte termijn behoefte aan extra mankracht. Samen met OrangeX proberen wij ons netwerk te gebruiken om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Eerder konden wij de RVO al helpen door hen te koppelen aan ervaren kredietanalisten voor werkzaamheden inzake de verruimde regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Lees verder...


Bereken de impact van de Coronacrisis op de cashflow van uw vastgoedportefeuille
mei 2020 – De Coronacrisis heeft een enorme impact op onze maatschappij en economie. Als gevolg daarvan hebben veel ondernemingen hun omzet fors zien dalen terwijl de kosten onverminderd doorlopen. Zo ook de vastgoedsector. De Corona crisis kan daarmee verstrekkende gevolgen hebben voor uw cashflow en liquiditeit. In dergelijke situaties is het raadzaam naar verschillende scenario’s te kijken. Lees verder...


De Beaufort Themamiddag kan in 2020 helaas niet plaatsvinden
mei 2020 – Sinds vele jaren organiseert Beaufort verschillende activiteiten om in goed contact te blijven met haar relaties. Zo is er in het midden van het jaar altijd de Themamiddag. Een middag met een inspirerende spreker waarbij aan de hand van een actueel thema de ontmoeting met u centraal staat.  Lees verder...


John Dekker sluit zich aan bij Beaufort Corporate Consulting
mei 2020 – John Dekker is begin deze maand in dienst getreden bij Beaufort Corporate Consulting. De 42-jarige Dekker gaat zich toeleggen op performance improvement en herstructureringsadvies aan middelgrote en kleine ondernemingen die zich in bijzondere bedrijfssituaties bevinden. Denk aan bedrijven die kostenreducties moeten doorvoeren als gevolg van de economische teruggang of aan bedrijven die in een fusie- of overnametraject zitten.  Lees verder...


De Coronacrisis en mogelijke maatregelen om de financiële impact te dragen
maart 2020 – Het Coronavirus stelt iedereen voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Vele klanten van Beaufort zijn actief in vitale sectoren en/of oefenen cruciale taken uit voor onze maatschappij. Daarom is (het bijdragen aan) de afremming van verdere verspreiding van het virus momenteel onze topprioriteit. Juist in tijden van crisis wil Beaufort de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten op het hoogste niveau houden. Hieronder volgen een aantal adviezen om het schip veilig door de storm te loodsen: Lees verder...


Jan-Willem van Tongeren in dienst bij Beaufort Corporate Consulting
februari 2020 – De 44-jarige Jan-Willem van Tongeren heeft 20 jaar ervaring in financieren, structureren, investment management, portfolio management en risk management, zowel binnen commercieel vastgoed als andere sectoren. De afgelopen jaren was hij actief als portfolio manager bij Rabobank Real Estate Finance. In deze functie was hij verantwoordelijk voor Lees verder...


Bas van Bergeijk in dienst bij Beaufort Corporate Consulting
januari 2020 – De kersverse adviseur werkte de afgelopen zes jaar als zelfstandig consultant op het gebied van financiële vraagstukken. De meest recente projecten die hij afrondde waren voor het Financial Restructuring & Recovery-team van Rabobank, waar hij accountmanager was voor grootbedrijven die zich in zwaar weer bevinden. Ook was hij actief binnen de Real Estate Finance-tak van dezelfde bank, waar hij relaties onderhield met commerciële vastgoedklanten. Lees verder...


Jan van Haarlem en Rienc ter Veen naar Beaufort
november 2019 – Beaufort Corporate Consulting heeft twee senior professionals aan het team toegevoegd: Jan van Haarlem en Rienc ter Veen. Lees verder...


Jan van Haarlem van Rabo naar Beaufort Consulting
oktober 2019 – Jan van Haarlem (60) stapt per 1 november 2019 over van Rabobank Real Estate Finance naar Beaufort Consulting. Hij wordt daar partner en zal zich bezighouden met Debt Advisory. Van Haarlem heeft een lange carrière in het vastgoed, met name op het gebied van  Lees verder...


De financiële prestatie van VVT-instellingen stabiliseert licht in 2018, maar is kwetsbaar als gevolg van de personeelstekorten in de sector
oktober 2019 – De prestaties van VVT-instellingen zijn in 2018 relatief stabiel gebleven ten opzichte van de prestaties in 2017, maar blijven kwetsbaar, zo blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de jaarcijfers van VVT-instellingen dat Beaufort Corporate Consulting onlangs uitvoerde onder 142 instellingen met opbrengsten van meer dan €20 miljoen. Lees verder...


'Het aanvragen van een bankrekening kost onze klanten tegenwoordig meer tijd dan het hele kredietproces'
september 2019 – Gert-Jan Winkelhagen en Jan Eduard Thompson van Beaufort Corporate Consultancy & Interim Management zeggen dat het wellicht gek klinkt. “Het aanvragen van een bankrekening kost onze klanten tegenwoordig meer tijd dan het hele kredietproces.” De stringentere regelgeving maakt het werk voor de adviseurs er niet eenvoudiger op. Een gesprek met twee gedreven vastgoedfinancieringsadviseurs en de kracht van een sterke focus. Lees verder...


Trust but verify – de marktwerking van crowdfunding
juni 2019 – ‘Investeerder vangt bot in zaak over mislukt crowdfundingproject’ was de kop van het artikel in het Financieel Dagblad van 27 mei jongstleden. Het artikel handelt om een investeerder die €5.000,- in een crowdfundingbelegging stopte die onlangs jammerlijk failleerde. In het kort komt de casus op het volgende neer: Lees verder...


Doing good or doing well – The paradox of purpose
mei 2019 – Donderdagmiddag 16 mei was de jaarlijkse themamiddag van Beaufort Consulting met dit keer als gastspreker Ruud Veltenaar. Ruud omschrijft zichzelf als filosoof, TEDx-spreker, serial entrepreneur, impact investor en bijzonder hoogleraar. En deze combinatie was in zijn presentatie goed te merken. Ruud daagt zijn publiek uit met stevige stellingen en gebruikt hierbij diverse onderzoeken om zijn visie toe te lichten. 

Het thema van deze middag was “Onderneming van de toekomst”. In de presentatie werd de volgende stelling aangehaald; “Doing good or doing well – The paradox of purpose”. Vrij geïnterpreteerd; Zet je als bedrijf maximaal in op aandeelhouderswaarde, of kijk je ook naar wat de positieve impact is op jouw omgeving?  Lees verder...


Marktwerking of overheidsingrijpen?
mei 2019 – Het is verrassend om te zien hoe dit kabinet lijkt uit te gaan van een veranderde rol voor de overheid. Waar men onder leiding van de VVD in het afgelopen decennium toch vooral heeft ingezet op marktwerking in bijvoorbeeld de zorgsector, het OV, de postbezorging of de KLM, lijkt 2019 een omslagpunt te vormen in het idee dat de markt voor alle zaken een optimum kan realiseren. Op het idee van vrijheid en blijheid, in de zin van; Geef bedrijven de ruimte en laat de overheid een stap terug doen, lijkt men nu terug te komen. 

De voornaamste reden hiervoor lijkt het wegvloeien van zeggenschap en controle. Je ziet een herwaardering van de rol van de overheid zeker als het gaat om cruciale belangen. Zij wil weer meesturen bij belangrijke strategische keuzes. Er is sinds dit jaar een trendbreuk opgetreden in het afbouwen van overheidsdeelnemingen. Hieronder volgen enkele cases:  Lees verder...


Dirk van den Acker associate partner bij Beaufort Corporate Consulting
april 2019 – Dirk van den Acker, sinds juli 2018 als consultant verbonden aan Beaufort, is per april 2019 als associate partner bij Beaufort Corporate Consulting gestart. Dirk is het dertiende teamlid van Beaufort, dat haar team eerder dit jaar al zag groeien met de komst van Barry Beckers.  Lees verder...


RESOR, Beaufort en Van Doorne kijken terug op een geslaagde Ronde Tafel Bijzonder Beheer
maart 2019 – Op 19 maart 2019 organiseerden Van Doorne, Beaufort en RESOR wederom een ontbijtbijeenkomst van de Ronde Tafel Bijzonder Beheer. Sebastiaan van den Berg, advocaat van RESOR, gaf tijdens de bijeenkomst een interessante lezing over waarderingsvragen in ondernemingsrechtelijke procedures en de WHOA.  Lees verder...


Staan we aan de vooravond van een recessie? Zo ja, is uw bedrijf er klaar voor?
februari 2019 – De meeste bedrijven in Nederland profiteren nu al een aantal jaren achter elkaar van de positieve economische omstandigheden. Het aantal faillissementen is fors gedaald en de werkloosheid is op een all-time low sinds het begin van het millennium. De trend qua aantal faillissementen is nu al sinds 2014 duidelijk neerwaarts. De laatste maanden zijn er echter steeds meer signalen dat de economie afzwakt of sterker nog, zich richting een recessie beweegt. Opeens lijken er spannende economische tijden aan te komen.  Lees verder...


WHOA! Een gerechtelijk dwangakkoord zonder faillissement
januari 2019 – Als het aan de Nederlandse wetgever ligt, wordt het spoedig in Nederland mogelijk om zonder een faillissement via een dwangakkoord de schuldpositie van een onderneming te herstructureren. Op dit moment kent het Nederlandse recht geen mogelijkheid voor een rechtens afdwingbaar akkoord. In plaats daarvan wordt in de praktijk vaak gewerkt met informele onderhandse akkoorden die niet afdwingbaar zijn. Het wetsvoorstel met de naam “Wet Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement” (kortweg: “WHOA”) is een wijziging op de bestaande faillissementswet. Op 1 december 2017 was de consultatieronde afgerond.  Lees verder...


Beaufort Corporate Consulting stelt Barry Beckers aan als Consultant
januari 2019 – Barry Beckers is begin januari in dienst getreden bij Beaufort Corporate Consulting. Beckers wordt het twaalfde teamlid van het consultancybureau dat gespecialiseerd is in financial advisory en management consultancy diensten. Na zijn loopbaan te zijn begonnen als management trainee bij ABN AMRO, ging Beckers als internal auditor en projectmanager aan de slag in het bankwezen. In 2009 maakte hij de overstap naar de mediasector waar hij als business controller voor een aantal wereldwijd opererende mediabedrijven verantwoordelijk was voor het adviseren en ondersteunen van CFO’s in diverse regio’s.  Lees verder...


Beaufort doet voor de tweede keer op rij een donatie aan het KWF als kerstgeschenk voor relaties
december 2018 – Nu 2018 bijna voorbij is kunnen wij onze eigen balans gaan opmaken. Wij kijken terug op een prachtig jaar waarin wij niet alleen aan een aantal succesvolle opdrachten hebben gewerkt, maar waarin wij ook een aantal nieuwe medewerkers hebben mogen verwelkomen. Wij willen al onze relaties hartelijk danken voor de plezierige samenwerking die wij het afgelopen jaar hebben gehad en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.  Lees verder...


Beaufort assisteert familieonderneming Alewijnse bij de succesvol gecombineerde verkoop van aandelen en aantrekking van kapitaal
oktober 2018 – Alewijnse is een familieonderneming actief als ontwerper en installateur van elektrotechnische installaties. In het kader van een strategische heroriëntatie waren afgelopen jaren reeds verschillende non-kernactiviteiten afgestoten.  Lees verder...


Beaufort kijkt terug op een geslaagde ontbijtbijeenkomst met als thema: ‘Rentestijging: oorzaak van een nieuwe crisis?’
september 2018 – Net als in voorgaande jaren organiseerden Van Doorne, RESOR en Beaufort ook dit jaar een ontbijtbijeenkomst in Amsterdam. Het thema ditmaal was: ‘Rentestijging: oorzaak van een nieuwe crisis?’. Volgens DNB is een plotselinge rentestijging op dit moment één van de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit.  Lees verder...


Het kabinet investeert fors in de ouderenzorg. De vraag is echter of de onderliggende prestaties fundamenteel zijn verbeterd
september 2018 – Mede dankzij extra gelden van de overheid zijn de prestaties van VVT-instellingen in 2017 verbeterd ten opzichte van 2016, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de jaarcijfers van 150 VVT-instellingen dat Beaufort Corporate Consulting eerder dit jaar uitvoerde onder instellingen met opbrengsten van meer dan €20 miljoen.  Lees verder...


Beaufort 360° Rendement Kompas: een slimme online tool om snel rendement te verbeteren
juli 2018 – Bedrijven willen allemaal extra rendement realiseren en ondernemers voelen vaak aan hun water aan “dat er meer in zit”. Waar het extra rendement dan precies zit, is vaak moeilijk te identificeren. Vaak is er binnen het bedrijf geen tijd of capaciteit beschikbaar om dit nader uit te zoeken. Om ondernemingen hierbij te helpen heeft Beaufort een methodiek ontwikkeld waarmee rendement verbetering snel kan worden geïdentificeerd en gerealiseerd. Door gebruik te maken van de Beaufort 360° Rendement Kompas kan met een beperkte tijdsinspanning veel toegevoegde waarde voor een onderneming worden gecreëerd.   Lees verder...


Beaufort kijkt terug op een geslaagde themamiddag
mei 2018 – Afgelopen donderdag 24 mei 2018 organiseerde Beaufort wederom haar jaarlijks terugkerende themamiddag. Het thema dit keer was ‘Technologie & Innovatie’. Vanwege het vijfjarig jubileum van Beaufort werd de themamiddag dit jaar extra luister bijgezet met een bijzondere gast: astronaut André Kuipers.   Lees verder...


Onderzoek naar succesvolle reorganisatiestrategieën toont aan dat operationele herstructureringen de meeste impact hebben
mei 2018 – In samenwerking met de Universiteit van Twente (gecoördineerd door Nicolaas Beute), heeft Beaufort een onderzoek verricht naar succesvolle reorganisatiestrategieën bij organisaties die te kampen hebben met financiële problemen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat bezuinigingsmaatregelen in brede zin (kostenreducties en werkkapitaaloptimalisatie) veruit de meeste impact hebben bij het overwinnen van financiële problematiek bij organisaties.  Lees verder...


Beaufort lanceert boek over zorgvastgoed
april 2018 – Het boek verschaft inzicht in de kwesties waar bestuurders van zorginstellingen mee te maken krijgen en hoe zij hiermee omgaan. Daarnaast bevat het boek verklaringen voor opvallende verschillen tussen de verschillende zorginstellingen en de visie van bestuurders. “4.000 kilometer door het zorglandschap” is niet alleen geschikt voor zorgbestuurders- en toezichthouders, maar ook voor betrokkenen als zorgverzekeraars en financiers.


Beaufort wint aanbesteding van de Rijksoverheid
januari 2018 – Beaufort wint aanbesteding RVO.nl t.b.v. de levering van financiele expertise.
Deze link verwijst naar het volledige bericht op Consultancy.nl.


Zorgvastgoed seminar: Hoe zorg je ervoor dat zorgbestuurders en vastgoedinvesteerders dezelfde taal leren spreken? 
juni 2017 – Op 15 juni 2017 organiseerden ABN AMRO, Beaufort en Van Doorne een interactieve bijeenkomst waar zowel zorginstellingen, vastgoedbeleggers als bankiers met elkaar in gesprek gingen.  Lees verder...


VVT-sector duikt in 2016 in de rode cijfers, de helft van de zorginstellingen maakt verlies 
Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft groeit in de komende jaren zeer sterk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau beraamt dat in 2030 één op de vier inwoners (momenteel één op de zes) in Nederland 65 jaar of ouder is.  Lees verder...


Beaufort doet donatie aan Alzheimer Nederland als kerstgeschenk voor relaties
Wij zijn onze relaties dankbaar voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.  Lees verder...


Diner pensant Corporate governance in de zorg groot succes
Vorige week hebben Rabobank en Beaufort een succesvol event gehouden rondom het zeer actuele thema “Corporate governance in de zorg”. Tijdens een Diner Pensant is met een gezelschap van bestuurders en toezichthouders uit de zorgsector...  Lees verder...


Onze nieuwe website staat online!
Na maanden werk is dan nu dan toch onze nieuwe website online. Met deze site wil Beaufort haar uitstraling beter matchen met de inhoud van de diensten. Lees verder...


Beaufort en TW Finance bundelen krachten
juni 2016 – Beaufort Corporate Consulting (Beaufort) uit Nieuwegein en ThompsonWinkelhagen Real Estate Finance (TWFinance) uit Amsterdam zijn met ingang van 1 juni 2016 gefuseerd. Lees verder...


Beaufort gaat internationaal in samenwerkingsovereenkomst met Andersch AG
Andersch AG (Andersch) en Beaufort Corporate Consulting B.V. (Beaufort), beiden onafhankelijke herstructureringsadviesbureaus kondigen aan dat zij een overeenkomst hebben getekend t.b.v. samenwerking op Internationale herstructureringstrajecten. Lees verder...

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken