Corona maatregelen 

Het Coronavirus stelt iedereen voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Vele klanten van Beaufort zijn actief in vitale sectoren en/of oefenen cruciale taken uit voor onze maatschappij. Daarom is (het bijdragen aan) de afremming van verdere verspreiding van het virus momenteel onze topprioriteit. Juist in tijden van crisis wil Beaufort de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten op het hoogste niveau houden. Om zoveel mogelijk in control te komen zou het organisaties kunnen helpen om een Quick Scan te maken van de organisatie. Hierbij de link naar het pdf document waarin dit nader is toegelicht.

Diverse maatregelen uit hoofde van het Coronavirus volgen elkaar snel op. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit banken en andere stakeholders. Hieronder is een overzicht opgenomen met de belangrijkste maatregelen van de overheid en banken die wij steeds actueel zullen houden.

Zie voor actuele nieuwsberichten ook:


Maatregelen Overheid

Financiële tegemoetkoming:

1.       Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt vanaf 1 juni met 3 maanden verlengd tot 31 augustus. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat daarnaast ook enkele wijzigingen.  

Voor wie?

Regeling bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. 

Waar aanvragen?

De aanvraag voor de NOW gaat via het UWV. 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de UWV voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

2.       Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De tijdelijke, versoepelde regeling  om zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten (TOZO), wordt vanaf 1 juni met drie maanden verlengd tot 31 augustus 2020 (TOZO 2). De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De voorwaarden van de verlengde regeling zijn gelijk aan de huidige regeling met uitzondering van de partnerinkomen toets. Vanaf 1 juni 2020 is ondersteuning via de TOZO regeling mede afhankelijk van het inkomen dat een partner verdient. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. 

Voor wie?

Regeling bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in problemen komen door de Coronacrisis.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via de eigen woongemeente. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar.

Kijk hiervoor op de website van de gemeente.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

3.       Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. 

De TOGS regeling wordt medio juni 2020 opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Onder de TVL krijgen ondernemingen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor een periode van 3 maanden. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). 

Ondernemingen die nu in aanmerking komen voor de TOGS komen ook voor de TVL in aanmerking. Daarnaast wordt de TVL regeling net zoals de TOGS regeling uitgevoerd door het RVO.

Voor wie?

Tegemoetkoming bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. De tegemoetkoming geldt voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes (zie codes)

Waar aanvragen?

Aanvragen van de Tegemoetkoming kan online via de website RVO.nl

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.


4.       Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) 

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bestemd voor werknemers met een flexibel contract die door de Corona crisis (vrijwel) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming over de maanden maart, april en mei 2020 van € 1.650 (€ 550 per maand). De regeling gaat ultimo juni 2020 in. Voor verdere voorwaarden en condities wordt verwezen naar het UWV

Voor wie?

Voor werknemers met een flexibel contract die door de Corona crisis (vrijwel) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen.

Waar aanvragen?

De TOFA regeling kan via het UWV worden aangevraagd. 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van het UWV voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

 

Financierings- en/of kredietregelingen:

1.       Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond van de GO verhoogd naar €10 miljard. Met de GO geeft de overheid een garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximale garantiepercentage is per 7 april 2020 verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op €150m. 

Voor wie?

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en garanties te krijgen.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via financiers die aangesloten zijn bij de GO-regeling (zie financiers).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

 

2.       Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de Coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Voor wie?

Rentekorting op microkredieten voor klanten Qredits.

Waar aanvragen?

Aanvraag rentekorting op bestaand microkrediet, of een nieuwe kredietaanvraag kan rechtstreeks bij Qredits.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

3.       Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Per april 2020 is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9% naar 2%.

Voor wie?

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via geaccrediteerde financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet MKB (zie financiers).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

  

4.       Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven  (BL-C)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.  De regeling is sinds 18 maart uitgebreid met een extra BL-C module.

Voor wie?

Regeling voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de Corona crisis.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet voor de landbouw (zie financiers).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

 

5.       Overheidsgarantie voor kredietverzekeraars

De overheid neemt voor 12 miljard euro risico’s over van kredietverzekeraars. Veel bedrijven worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. In de huidige tijden zien verzekeraars zich geconfronteerd met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken. Dit kan veel bedrijven treffen. De overheid zal daarom het grootste deel van het risico van herverzekeraars overnemen.

Voor de eerste 1 miljard euro schade dragen kredietverzekeraars zelf 10% risico. Daarboven vergoedt de overheid 100% van de schade. Deze 10% (100 miljoen euro) eigen risico wordt, net als het garantiebedrag van 12 miljard euro, verdeeld over de verzekeraars naar rato van de uitstaande limieten per 31 december 2019. Schades die zijn uitgekeerd in de periode van 1 januari - 1 maart 2020 worden niet vergoed door de overheid.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid.

Zie tevens deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

6.       Verruiming verzekering exportkrediet

De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er kortgezegd op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen > 2jr, nu ook <2jr). Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door het maatregelenpakket kunnen door bedrijven meer risico’s worden afgedekt dankzij de staatsgaranties. Zo blijft de internationale handel beter op gang en kan verlies van export en banen worden voorkomen in aanvulling op het eerdere economische noodpakket dat het kabinet al heeft gepresenteerd. Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

7.       Corona Overbruggingslening voor Start-ups, Scale-ups en innovatieve bedrijven (COL)

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de Coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie en kunnen geen of beperkt gebruik maken van eerdere overheidsmaatregelen. De leningen worden verstrekt door de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s). De grootte van de leningen ligt tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. . Het kabinet stelt een tweede tranche beschikbaar van 150 miljoen euro bovenop de eerder toegezegde 100 miljoen euro.  Voor verdere voorwaarden en condities wordt verwezen naar ROM.nl

Voor wie?

Voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de Coronacrisis en geen bankrelatie hebben.

Waar aanvragen?

Corona Overbruggingsleningen (COL) worden aangevraagd via de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de ROM Nederland voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


8.       Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Voor innovatieve start- en scale-ups met een financieringsbehoefte vanaf € 2 miljoen is daarnaast een Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) beschikbaar via Invest-NL. Het TOPSS wordt gezamenlijk uitgevoerd door Invest-NL, Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s). Voor verdere voorwaarden en condities wordt verwezen naar Invest-NL.

Voor wie?

Voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de Coronacrisis.

Waar aanvragen?

TOPSS aanvragen gaan via het gezamenlijk loket TOPSS van Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelmaatschappijen. 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van Invest NL voor additionele informatie.


9.       Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

In aanvulling op de eerder opgetuigde kredietregelingen is per 29 mei 2020 speciaal voor kleine, in de kern gezonde ondernemingen, met voldoende terugbetaal capaciteit de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) opengesteld. Via de KKC krijgen kleine ondernemers een betere toegang tot krediet van financiers. Via deze regeling kunnen leningen worden aangevraagd tussen de 10.000 en 50.000 euro. De looptijd bedraagt maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. De KKC leningen worden aangeboden door diverse banken, en financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C. De overheid staat voor 95% garant.

Voor wie?

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

Waar aanvragen?

Ondernemers kunnen voor deze kredietregeling terecht bij ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank en bij (overige) geaccrediteerde financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet MKB (zie financiers).

Overige informatie:

Zie nader over de KKC deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie nader over de KKC deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


Belastingen:

1.       Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. 

Voor wie?

Regeling voor ondernemers die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Waar aanvragen?

Schriftelijk (inclusief motivatie) aanvragen bij de Belastingdienst. Daarna wordt de invordering stilgezet.

Beoordeling van de aanvraag vindt pas later plaats.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Belastingdienst voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Belastingdienst voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

2.       Aanvullende belasting maatregelen

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers gedurende de Corona crisis te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. 

De zes maatregelen betreffen:

  • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling in geval van een aanmerkelijk belang
  • Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
  • Eenmalige verhoging werkkostenregeling
  • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


3.       Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten)

Het kabinet is in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft hiervoor al zelf maatregelen genomen. 

Voor wie?

Regeling voor ondernemers die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Waar aanvragen?

Neem hiervoor contact op met de plaatselijke gemeente of raadpleeg de gemeentelijke website.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

  

Sector- en branche specifieke regelingen:

1.       Afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders

Door de Coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Het gaat om tijdelijke maatregelen (tot in elk geval 1 juni 2020) voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het versoepelen van verantwoording. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

2.       SET Covid19: Stimulering digitale zorg

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de Coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan maximaal 50% mag worden ingezet voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale/ toepassingen. Ook kan het subsidiebedrag worden ingezet om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. De SET Covid-19 uitbreidingsregeling is gesloten vanwege het bereiken van de budget limiet.

Voor wie?

Voor aanbieders die zorg en/of ondersteuning bieden aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.

Waar aanvragen?

Aanvragen van de SET Covid19 kan online via de website RVO.nl

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

 

3.       Aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket 

Voor de sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling ter hoogte van 600 miljoen euro. De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen uit 2019 die zij nog in opslag hebben en wat niet meer verkocht kan worden. De maximale compensatie per kilo is 0,06 euro. De vergoeding bedraagt maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode september 2019 tot en met februari 2020. De uiteindelijke vergoeding bedraagt minimaal 1.000,00 euro en maximaal 150.000,00 euro. In totaal is hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. 

Voor wie?

Voor agrariërs in de sierteelt, voedingstuinbouw en frites aardappeltelers.

Waar aanvragen?

Aanvragen kan online via de website van de RVO.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


 4.       Extra ondersteuning voor getroffen lokale en regionale media

Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen kunnen van 11 april tot en met 19 april een eenmalige bijdrage uit het steunfonds aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daartoe is besloten omdat lokale media sterk afhankelijk zijn van reclame inkomsten die door de Corona crisis sterk zijn afgenomen. De bijdragen uit het steunfonds helpen de lokale informatievoorziening op peil te houden. Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart voor drie maanden.

Voor wie?

Voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen.

Waar aanvragen?

Aanvragen van de eenmalige bijdrage uit het steunfonds kan bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


5.       Subsidie visserij (Subsidie stilliggen COVID-19)

Door het coronavirus is de binnen- en buitenlandse markt voor Nederlandse visserijproducten voor een groot deel weggevallen. Ter compensatie van de grotendeels doorlopende kosten, introduceert de overheid tijdelijk de Subsidie stilliggen COVID-19. 

Voor wie?

Voor vissers waarvan de inkomsten door de Corona crisis fors zijn afgenomen.

Waar aanvragen?

Aanvragen kan online via de website RVO.nl.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie. 

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.


6.       Extra overheidssteun culturele sector

De overheid heeft 300 miljoen euro extra steun toegezegd aan de culturele sector, boven op de generieke kabinetsmaatregelen. Doel daarvan is behoud van de werkgelegenheid en waarborging van investeringen in het komende culturele seizoen. De extra steun wordt ter beschikking gesteld via subsidies en leningen. De subsidies zullen naar verwachting in juni 2020 worden uitgekeerd.

Doel daarvan is instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

  

Maatregelen financiële sector:

1.       Tijdelijk (6 maanden) uitstel aflossing voor MKB klanten (< €2,5 miljoen)

Kleinere ondernemingen (MKB) die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot €2,5 miljoen. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. 

  • ABN AMRO: verleent aan klanten met uitzondering van commercieel vastgoed uitstel van rente en aflossing tot een hoofdsom/limiet van € 50 miljoen. Daarboven vindt maatwerk plaats.
  • ING Bank: verleent aan MKB ondernemers, die daarvoor opteren uitstel van aflossing tot een hoofdsom/limiet van € 3 miljoen. Daarboven vindt maatwerk plaats.
  • Rabobank: verleent aan MKB ondernemers, die daarvoor opteren uitstel van aflossing tot een hoofdsom/limiet van € 3 miljoen. Daarboven vindt maatwerk plaats.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de NVB voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de NVB voor additionele informatie.

 

2.       Betaling continuïteitsbijdragen door zorgverzekeraars

Alle zorgaanbieders die geen Coronazorg leveren en hun reguliere behandelingen zien stilvallen door de corona-uitbraak, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Door continuïteitsbijdragen te betalen aan zorginstellingen, willen zorgverzekeraars bewerkstelligen dat ook na de Coronacrisis zorg geleverd kan worden. Zorgaanbieders krijgen over de maanden maart tot en met juni een percentage uitgekeerd van de normale omzet die ze zouden behalen uit te vergoeden zorg. Per branche zal het percentage variëren tussen 60% en 85%. Vanaf 1 mei 2020 zullen de verzekeraars die bijdrage gaan betalen.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Zorgverzekeraars Nederland voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


3.         Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen en UMC’s met voorschotregeling

Ziekenhuizen en Universitair Medische Centra (UMC’s) kunnen vanaf 1 mei 2020 bij zorgverzekeraars een voorschot aanvragen ter grootte van (maximaal) 100% van de te verwachten omzet om zo aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De zorgverzekeraars willen zo de financiële zorgen van ziekenhuizen en UMC’s beperken, zodat zij zich kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg. De regeling blijft van kracht zolang dat nodig is. De uitgekeerde voorschotten worden verrekend met de declaraties van de daadwerkelijk verleende zorg, de vergoeding van de extra kosten voor beheersing van de coronacrisis en compensatie voor minder verleende zorg, vanwege vraaguitval door corona. Over het vergoeden van aanvullende kosten door het coronavirus worden nog afspraken gemaakt door de zorgverzekeraars en ziekenhuizen en UMC’s.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Zorgverzekeraars Nederland voor additionele informatie.


4.       Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de Coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, maar wel binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken