Corona maatregelen

Het Coronavirus stelt iedereen voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Vele klanten van Beaufort zijn actief in vitale sectoren en/of oefenen cruciale taken uit voor onze maatschappij. Daarom is (het bijdragen aan) de afremming van verdere verspreiding van het virus momenteel onze topprioriteit. Juist in tijden van crisis wil Beaufort de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten op het hoogste niveau houden. Om zoveel mogelijk in control te komen zou het organisaties kunnen helpen om een Quick Scan te maken van de organisatie. Hierbij de link naar het pdf document waarin dit nader is toegelicht.

Diverse maatregelen uit hoofde van het Coronavirus volgen elkaar snel op. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit banken en andere stakeholders. Hieronder is een overzicht opgenomen met de belangrijkste maatregelen van de overheid en banken die wij steeds actueel zullen houden.

Zie voor actuele nieuwsberichten ook:


Maatregelen Overheid

Financiële tegemoetkoming:

1.       Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is per 1 oktober 2020 met negen maanden verlengd tot 30 juni 2021 (NOW 3). De nieuwe regeling zal gefaseerd worden afgebouwd.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (thans minimaal 20%, vanaf 1 april 2021 waarschijnlijk minimaal 30%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Het maximale vergoedingspercentage bedraagt met ingang van de nieuwe NOW 3 regeling 80% van de loonsom en zal stapsgewijs worden verlaagd (waarschijnlijk tot 70% per 1 april 2021 en 60% per 1 juli 2021.  

Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat daarnaast ook enkele wijzigingen, waaronder een lager te vergoeden loon per werknemer (max. 1x dagloon) vanaf 1 april 2021.

Voor wie?

Regeling bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. 

Waar aanvragen?

De aanvraag voor de NOW gaat via het UWV. 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van het UWV voor additionele informatie.


2.       Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten, is vanaf 1 oktober 2020 met negen maanden (drie maal drie maanden) verlengd tot en met 30 juni 2021. Verlenging vindt plaats via TOZO 3 (tot en met 31 maart 2021) en TOZO 4 (tot en met 30 juni 2021).. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft in  principe niet worden terugbetaald. De voorwaarden van de verlengde regeling (TOZO 3 en 4) zijn grotendeels gelijk aan de TOZO 2 regeling (inclusief partnerinkomen toets).  Grootste wijziging ten opzichte van TOZO 2 is dat vanaf 1 april 2021 een vermogenstoets (max. € 46.520) deel uit maakt van de TOZO 4 voorwaarden.

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.  

Voor wie?

Regeling bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in problemen komen door de Coronacrisis.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via de eigen woongemeente. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar.

Kijk hiervoor op de website van de gemeente.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

 

3.       Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt MKB-ondernemers en ZZP’ers die door de Corona crisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met hun vaste lasten (exclusief loonkosten). De regeling is bestemd voor ondernemers in specifieke branches en wordt uitgevoerd door het RVO.

De huidige TVL regeling is per 1 oktober 2020 met negen maanden verlengd (drie maal drie maanden) tot 30 juni 2021. Onder de TVL krijgen ondernemingen met minimaal € 3.000 aan vaste lasten (per 3 maanden) een tegemoetkoming van maximaal €90.000 (per 3 maanden).  De tegemoetkoming wordt berekend door het omzet verlies te vermenigvuldigen met een percentage vaste lasten (afhankelijk van de SBI code) en een subsidiepercentage van 50%-70%.

Tot 1 april 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 30%. Het minimale omzetverlies criterium wordt waar mogelijk stapsgewijs verhoogd. Dit wordt per kwartaal beoordeeld.

In het vierde kwartaal van 2020 zijn enkele bijzondere aanvullingen kracht:

  • Tot 31 maart 2021 is het gebruik van de TVL niet langer beperkt tot MKB ondernemers in specifieke branches. Dit betekent dat tijdelijk alle SBI codes (met uitzondering van financiële instellingen) voor de TVL in aanmerking komen.
  • Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen een eenmalige aanvullende subsidie (ca 2,75% van de gederfde omzet) bovenop de TVL-subsidie in het vierde kwartaal van 2020. Deze subsidie is niet bedoeld voor event-catering en hotel-restaurants. De berekening van deze eenmalige aanvullende subsidie wordt nog nader uitgewerkt.
  • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal van 2020 het minimale omzet verlies criterium van 30% niet halen, ontvangen een aanvullende subsidie. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag, gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. Deze aparte tegemoetkoming wordt nog nader uitgewerkt. 

Voor wie?

Tegemoetkoming bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. De tegemoetkoming geldt voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes(zie codes).

Waar aanvragen?

Aanvragen van de Tegemoetkoming kan online via de website RVO.nl

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.


4.       Baangerelateerde  Investeringskorting (BIK)

De overheid geeft ondernemingen via de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) een tijdelijke korting om ook tijdens de Corona crisis door te gaan met investeren in bedrijfsmiddelen. De korting bedraagt 2,44% - 3,0% van het investeringsbedrag en is vooral voor het MKB bestemd. Het betreft een aanvulling op de bestaande stimuleringsmaatregelen waarvoor € 4 miljard ter beschikbaar wordt gesteld.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Voor wie?

Voor ondernemingen die investeren in bedrijfsmiddelen.

Waar aanvragen?

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De regeling wordt uitgevoerd door de RVO in samenwerking met de Belastingdienst.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

 

5.       Sociaal pakket voor scholing en bemiddeling werk

De Corona crisis heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Om werkgelegenheid te behouden en creëren stelt overheid een sociaal pakket van € 1,4 miljard beschikbaar. Dit pakket voorziet onder andere in de bemiddeling van werk naar werk en in scholing. 


6.       Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Doordat een deel van de ondernemers niet in aanmerking komt voor de huidige Corona regelingen dreigen huishoudens door omstandigheden in ernstige financiële problemen te komen. Bijvoorbeeld zelfstandigen waarbij veel opdrachten wegvallen of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Voor deze doelgroep introduceert de overheid de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling loopt via de gemeenten (via de bijzondere bijstand) en wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Voor wie?

Voor ondernemers en werknemers die niet in aanmerking komen voor de huidige Corona regelingen en daardoor in ernstige financiële problemen dreigen te raken.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via de eigen woongemeente. Kijk hiervoor op de website van de gemeente.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


Financierings- en/of kredietregelingen:

1.       Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Binnen deze regeling kunnen leningen tussen €1,5 miljoen en €150 miljoen per onderneming worden verstrekt. Het kabinet heeft het garantieplafond van de GO verhoogd naar €10 miljard. Met de GO geeft de overheid een garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximale garantiepercentage is per 7 april 2020 verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op €150 miljoen. De GO-C regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Voor wie?

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en garanties te krijgen.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via financiers die aangesloten zijn bij de GO-regeling (zie financiers).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

 

2.       Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers met onvoldoende zekerheid, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Het maximum BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. In de reguliere regeling (BMKB-B) betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel voor ondernemers die getroffen zijn door de Corona crisis (BMKB-C) wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Per april 2020 is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9% naar 2%.

Voor wie?

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via geaccrediteerde financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet MKB (zie financiers).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.


3.       Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven  (BL-C)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.  De regeling is sinds 18 maart uitgebreid met een extra BL-C module.

Voor wie?

Regeling voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de Corona crisis.

Waar aanvragen?

Aanvragen gaan via financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet voor de landbouw (zie financiers).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie.

 

4.       Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

In aanvulling op de eerder opgetuigde kredietregelingen is speciaal voor kleine, in de kern gezonde ondernemingen, met voldoende terugbetaal capaciteit de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) opengesteld. Via de KKC krijgen kleine ondernemers een betere toegang tot krediet van financiers. Via deze regeling kunnen leningen worden aangevraagd tussen de €10.000 en €50.000. De looptijd bedraagt maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. De KKC leningen worden aangeboden door diverse banken, en financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C. De overheid staat voor 95% garant. De KKC regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Voor wie?

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

Waar aanvragen?

Ondernemers kunnen voor deze kredietregeling terecht bij ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank en bij (overige) geaccrediteerde financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet MKB (zie financiers).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


5.       Corona Overbruggingslening voor Start-ups, Scale-ups en innovatieve bedrijven (COL)

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de Coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie en kunnen geen of beperkt gebruik maken van eerdere overheidsmaatregelen. De leningen worden verstrekt door de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s). De grootte van de leningen ligt tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. . Het kabinet stelt een tweede tranche beschikbaar van €200 miljoen bovenop de eerder toegezegde 100 miljoen euro.  Voor verdere voorwaarden en condities wordt verwezen naar ROM.nl

Voor wie?

Voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de Coronacrisis en geen bankrelatie hebben.

Waar aanvragen?

Corona Overbruggingsleningen (COL) worden aangevraagd via de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s).

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de ROM Nederland voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


6.       Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de Coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Voor wie?

Rentekorting op microkredieten voor klanten Qredits.

Waar aanvragen?

Aanvraag rentekorting op bestaand microkrediet, of een nieuwe kredietaanvraag kan rechtstreeks bij Qredits.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


7.       Corona-overbruggingskrediet (Qredits)

Microkredieten verstrekker Qredits verstrekt tijdelijk Corona-overbruggingskredieten van maximaal € 25.000 aan bestaande ondernemers. Qredits helpt op deze wijze ondernemers bij het betalen van hun vaste lasten betalen en het overbruggen van de coronacrisis. De rente bedraagt 2% in het eerste jaar, en daarna 5,75%. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen.

Voor wie?

Voor bestaande ondernemers ter overbrugging van de Corona crisis periode.

Waar aanvragen?

Het Corona-overbruggingskrediet kan worden aangevraagd via Qcredits.nl


8.       Overheidsgarantie voor kredietverzekeraars

De overheid neemt voor 12 miljard euro risico’s over van kredietverzekeraars. Veel bedrijven worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. In de huidige tijden zien verzekeraars zich geconfronteerd met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken. Dit kan veel bedrijven treffen. De overheid zal daarom het grootste deel van het risico van herverzekeraars overnemen.

Voor de eerste 1 miljard euro schade dragen kredietverzekeraars zelf 10% risico. Daarboven vergoedt de overheid 100% van de schade. Deze 10% (100 miljoen euro) eigen risico wordt, net als het garantiebedrag van 12 miljard euro, verdeeld over de verzekeraars naar rato van de uitstaande limieten per 31 december 2019. Schades die zijn uitgekeerd in de periode van 1 januari - 1 maart 2020 worden niet vergoed door de overheid.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie tevens deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


9.       Verruiming verzekering exportkrediet

De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er kortgezegd op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen > 2jr, nu ook <2jr). Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door het maatregelenpakket kunnen door bedrijven meer risico’s worden afgedekt dankzij de staatsgaranties. Zo blijft de internationale handel beter op gang en kan verlies van export en banen worden voorkomen in aanvulling op het eerdere economische noodpakket dat het kabinet al heeft gepresenteerd. Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.Belastingen:

1.       Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 april 2021. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Ondernemers die uitstel van belasting hebben verkregen, dienen uiterlijk op 1 juli 2021 te beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld (in 36 maandelijkse termijnen).

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn is tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente is tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. 

Voor wie?

Regeling voor ondernemers die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Waar aanvragen?

Schriftelijk (inclusief motivatie) aanvragen bij de Belastingdienst. Daarna wordt de invordering stilgezet.

Beoordeling van de aanvraag vindt pas later plaats.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Belastingdienst voor additionele informatie.


2.       Aanvullende belasting maatregelen

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers gedurende de Corona crisis te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. 

De zes maatregelen betreffen:

  • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling in geval van een aanmerkelijk belang
  • Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
  • Eenmalige verhoging werkkostenregeling
  • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


3.       Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten)

Het kabinet is in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft hiervoor al zelf maatregelen genomen. 

Voor wie?

Regeling voor ondernemers die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Waar aanvragen?

Neem hiervoor contact op met de plaatselijke gemeente of raadpleeg de gemeentelijke website.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

  


Sector- en branche specifieke regelingen:

1.       Afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders

Door de Coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Het gaat om tijdelijke maatregelen (tot in elk geval 1 juni 2020) voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het versoepelen van verantwoording. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

2.       SET Covid19 2.0: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de Coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Het subsidiebedrag ligt tussen de € 25.000 en € 50.000, waarvan maximaal 40% mag worden ingezet voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale/ toepassingen. Ook kan het subsidiebedrag worden ingezet om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. 

Voor wie?

Voor aanbieders die zorg en/of ondersteuning bieden aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.

Waar aanvragen?

Aanvragen van de SET Covid19 kan online via de website RVO.nl

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie. 


3.       Steunfonds voor getroffen lokale en regionale media

Voor lokale en regionale media is het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening verlengd tot eind 2020. Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen kunnen een bijdrage uit het steunfonds aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daartoe is besloten omdat lokale media sterk afhankelijk zijn van reclame inkomsten die door de Corona crisis sterk zijn afgenomen. De bijdragen uit het steunfonds helpen de lokale informatievoorziening op peil te houden.

Voor wie?

Voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen.

Waar aanvragen?

Aanvragen van de eenmalige bijdrage uit het steunfonds kan bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de SVDJ voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


4.       Extra overheidssteun culturele sector

De overheid heeft €482 miljoen extra steun toegezegd aan de culturele sector, boven op de generieke kabinetsmaatregelen. Doel daarvan is behoud van de werkgelegenheid en waarborging van investeringen in het komende culturele seizoen. De extra steun wordt ter beschikking gesteld via subsidies en leningen.

Doel daarvan is instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


5.       Voucher Kredietfaciliteit

Omdat veel vakanties en reizen in 2020 zijn geannuleerd gaven reisorganisaties vouchers uit. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een voucherkredietfaciliteit waarmee ontvangen vouchers verzilverd kunnen worden, ook als reisorganisaties niet genoeg geld hebben om uit te keren. De regeling wordt nog nader uitgewerkt en zal ook worden beoordeeld door de Europese Commissie. 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


  

Maatregelen financiële sector:

1.       Tijdelijk (6 maanden) uitstel aflossing voor MKB klanten (< €2,5 miljoen)

Begin 2020 hebben onder andere ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten uitstel van aflossing te geven aan kleine ondernemingen (MKB) die in de kern gezond zijn. Het uitstel van aflossing is tot 1 oktober 2020 voornamelijk op generieke wijze verleend. In specifieke gevallen staan banken na 1 oktober nog steeds uitstel van aflossing toe. In tegenstelling tot eerder dit jaar wordt daarbij vooral uitgegaan van maatwerk oplossingen. Ondernemingen die in betaal problemen dreigen te komen worden geadviseerd om hierover tijdig in overleg te treden met hun bank. 

 

2.       Betaling continuïteitsbijdragen door zorgverzekeraars

Alle zorgaanbieders die geen Coronazorg leveren en hun reguliere behandelingen zien stilvallen door de corona-uitbraak, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Door continuïteitsbijdragen te betalen aan zorginstellingen, willen zorgverzekeraars bewerkstelligen dat ook na de Coronacrisis zorg geleverd kan worden. Zorgaanbieders krijgen over de maanden maart tot en met juni een percentage uitgekeerd van de normale omzet die ze zouden behalen uit te vergoeden zorg. Per branche zal het percentage variëren tussen 60% en 85%. Vanaf 1 mei 2020 zullen de verzekeraars die bijdrage gaan betalen.

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Zorgverzekeraars Nederland voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Zorgverzekeraars Nederland voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de KvK voor additionele informatie.


3.         Zorgverzekeraars waarborgen continuïteit ziekenhuizen en UMC’s  en GGZ

Vanwege de Corona crisis zijn zorgverzekeraars, ziekenhuizen en Universitair Medische Centra (UMC’s) eerder in 2020 een voorschot regeling (100% van de te verwachten omzet) overeengekomen. Zorgverzekeraars willen zo de financiële zorgen van ziekenhuizen en UMC’s beperken, zodat zij zich kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg. In aanvulling hierop zijn zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s in juli 2020 een definitieve oplossing overeengekomen voor de gederfde inkomsten en extra kosten in het Coronajaar 2020.  Voor ziekenhuizen is 2020 met deze regeling, als het gaat om kosten en inkomsten van zorg uit basisverzekering en de aanvullende verzekering, financieel een jaar alsof er geen Corona was. Met de steunmaatregelen is een bedrag van enkele miljarden euro’s gemoeid. Zorgverzekeraars gebruiken hiervoor collectief opgebracht premiegeld en indien nodig hun reserves. De corona-regeling is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgesteld in overleg met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Verder hebben ZN en de Nederlandse GGZ aangekondigd dat op korte termijn ook grote aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gebruik kunnen maken van een Coronaregeling. Zorgverzekeraars compenseren met de regeling de financiële impact van Corona, zodat instellingen goed door deze moeilijke tijd komen en verzekerden de zorg kunnen blijven bieden die nodig is. De regeling, die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020, voorziet in een passende vergoeding van vraaguitval en meerkosten. Eerder was door de zorgverzekeraars al een regeling voor kleine GGZ-aanbieders getroffen. 

Overige informatie:

Zie ook deze pagina van de Zorgverzekeraars Nederland voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Zorgverzekeraars Nederland voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Zorgverzekeraars Nederland voor additionele informatie.


4.       Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de Coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, maar wel binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken