Corona maatregelen

Het Coronavirus stelt iedereen voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Vele klanten van Beaufort zijn actief in vitale sectoren en/of oefenen cruciale taken uit voor onze maatschappij. Daarom is (het bijdragen aan) de afremming van verdere verspreiding van het virus momenteel onze topprioriteit. Juist in tijden van crisis wil Beaufort de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten op het hoogste niveau houden. Om zoveel mogelijk in control te komen zou het organisaties kunnen helpen om een Quick Scan te maken van de organisatie. Hierbij de link naar het pdf document waarin dit nader is toegelicht.

Diverse maatregelen uit hoofde van het Coronavirus volgen elkaar snel op. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit banken en andere stakeholders. Hieronder is een overzicht opgenomen met de belangrijkste maatregelen van de overheid en banken die wij steeds actueel zullen houden.

Zie voor actuele nieuwsberichten ook:


Maatregelen Overheid

1.   Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. 

Voor wie?
Regeling bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. 

Waar aanvragen?
De aanvraag voor de NOW gaat via het UWV. 

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

2.      Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. 

Voor wie?
Regeling bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in problemen komen door de coronacrisis.

Waar aanvragen?
Aanvragen gaan via de eigen woongemeente. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van de gemeente.

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie. 

 

3.       Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. 

Voor wie?
Regeling voor ondernemers die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Waar aanvragen? 
Schriftelijk (inclusief motivatie) aanvragen bij de Belastingdienst. Daarna wordt de invordering stilgezet. Beoordeling van de aanvraag vindt pas later plaats.

Overige informatie:

Zie deze pagina van de Belastingdienst voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Belastingdienst voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

 

4.       Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van €400 miljoen naar €1,5 miljard. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op €150 miljoen.  Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. 

Voor wie?
Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en garanties te krijgen.

Waar aanvragen?
Aanvragen gaan via financiers die aangesloten zijn bij de GO-regeling (zie financiers).

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de RVO voor additionele informatie. 

 

5.       Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de Corona-problematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. 

Voor wie?
Rentekorting op microkredieten voor klanten Qredits. 

Waar aanvragen?
Aanvraag rentekorting op bestaand microkrediet, of een nieuwe kredietaanvraag kan rechtstreeks bij Qredits.

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie. 

 

6.       Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL-C)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling is sinds 18 maart uitgebreid met een extra BL-C module.  

Voor wie?
Regeling voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de Corona crisis.

Waar aanvragen?
Aanvragen gaan via financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet voor de landbouw (zie financiers).

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de RVO voor additionele informatie. 

 

7.       Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. 

Overige informatie:

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie. 

 

8.       Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het Coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van €4.000,-. De exacte regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Voor wie?
Tegemoetkoming bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. De tegemoetkoming geldt voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes (zie codes).

Waar aanvragen?
Aanvragen van de Tegemoetkoming kan online via de website www.RVO.nl  

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de RVO voor additionele informatie. 

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie. 

 

9.       Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Voor wie?
De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Waar aanvragen?
Aanvragen gaan via geaccrediteerde financiers die aangesloten zijn bij het Borgstellingskrediet MKB (zie financiers).

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie. 

Zie deze pagina van de RVO voor additionele informatie. 

Zie ook deze pagina van de RVO voor additionele informatie. 


10.       Afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders 

Door de Coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Het gaat om tijdelijke maatregelen (tot in elk geval 1 juni 2020) voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het versoepelen van verantwoording. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn.

Overige informatie:

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.


11.       SET Covid19: Stimulering digitale zorg

Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling tijdelijk uitgebreid. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de Coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van €50.000, waarvan maximaal 50% mag worden ingezet voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale/ toepassingen. Ook kan het subsidiebedrag worden ingezet om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. 

Voor wie?
Voor aanbieders die zorg en/of ondersteuning bieden aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.

Waar aanvragen?
Aanvragen van de SET Covid19 kan online via de website RVO.nl. 

Overige informatie:

Zie deze pagina van de KvK voor additionele informatie.

Zie deze pagina van de RVO voor additionele informatie.


12.      Verruiming verzekering exportkrediet 

De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er kortgezegd op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen > 2jr, nu ook <2jr). Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door het maatregelenpakket kunnen door bedrijven meer risico’s worden afgedekt dankzij de staatsgaranties. Zo blijft de internationale handel beter op gang en kan verlies van export en banen worden voorkomen in aanvulling op het eerdere economische noodpakket dat het kabinet al heeft gepresenteerd. Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.

Overige informatie:

Zie deze pagina van de Rijksoverheid voor additionele informatie.Maatregelen banken: 

1.       Tijdelijk (6 maanden) uitstel aflossing voor MKB klanten (< €2,5 miljoen)

Kleinere ondernemingen (MKB) die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. 

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot €2,5 miljoen. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. 

ABN AMRO: verleent aan klanten met uitzondering van commercieel vastgoed uitstel van rente en aflossing tot een hoofdsom/limiet van € 50 miljoen. Daarboven vindt maatwerk plaats.

ING Bank: verleent aan MKB ondernemers, die daarvoor opteren uitstel van aflossing tot een hoofdsom/limiet van € 3 miljoen. Daarboven vindt maatwerk plaats.

Rabobank: verleent aan MKB ondernemers, die daarvoor opteren uitstel van aflossing tot een hoofdsom/limiet van € 3 miljoen. Daarboven vindt maatwerk plaats.

Zie deze pagina van de NVB voor additionele informatie.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken